top of page

Brekkegarden

Brekkegarden.jpg

NaKuHel Sunnmøre held til i Brekkegarden i Gjerdsvika i ei kulturminnelista sunnmørsstove frå 1893. Denne staden ligg der som eit minne frå ei anna tid, ei tid då vi kanskje var meir medvitne om samanhengane i naturen, og mennesket si djupe avhengigheit av, og tilhøyrsle til denne naturen. Trua på brubygging og heilskaplege forståingsmodellar ligg i botnen. Garden er møtestad for kunst og akademia, for naturfag og humaniora, for teori og praksis - men fyrst og fremst møtestad for menneske.

 

NaKuHel Sunnmøre skal: 

Etablere aktivitetstilbod som femner om heile befolkninga    

 

Vere synlege i lokalt folkehelsearbeid og i frivillig aktivitet

 

Styrke banda mellom praksisfeltet og akademia

 Bygge lokale prosjekt i natur og helse-feltet

IMG_5747.jpg
IMG_20170926_135143_715.jpg
IMG_6680 9.jpg
Hender, hovud og hjarte - i alt
DRIVARANE

Nina Elisabeth Bøe

 &
Alv Ottar 
Folkestad

Nina har bakgrunn frå det frie kunstfeltet og akademia. MA i Art & Environment frå Falmouth University i Cornwall,  vidareutdanning i MA Meistring & Myndiggjering. Tverrfagleg orientert, engasjert i dei kunnskapsmessige føresetnadene som set grenser og skapar mulegheiter for vår forståing av samspelet kunst - natur - helse. Rosedyrkar og insektentusiast - og trur på at så vel den gode skulen som det gode livet er tinga av at mennesket blir gitt rom til å røre seg langs eit breitt spekter av aktivitetar.  

Alv Ottar er naturvitar og ornitolog med ekspertise på havørn og kongeørn. Hovudfag i zoologi frå Universitetet i Trondheim. Lang fartstid frå offentleg forvaltning med miljøsaker som spesialfelt. Tidlegare leiar for Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Villsaulag. Har hatt eit tusen-tals skadde fuglar i pleie sidan den fyrste vart levert til han då han var i  ti-års alderen. Villsaubonde og korsongar - og trur på at mennesket står i ein heilskapleg samanheng med alt anna levande. 

IMG_6104.jpg
IMG_8301 3.jpg
20170404_145212_preview.jpeg

 

 

ORGANISASJONEN

NaKuHel starta på Røst i 1987.  På den tida var Gunnar Tellnes vikarlege der. Alle hans pasientar fekk det same spørsmålet: Kva skal til for at DU skal ha det bra, og trivast, akkurat her? Svara deira vart utgangspunkt for

ei satsing på trivselstiltak knytt til gode møte, natur- og kulturopplevingar.

I dag har vi NaKuHel-verksemder og aktivitetar i Asker, Kongsvinger, Sigdal, Fosen og Gjerdsvika. Nye er under planlegging, og mykje har skjedd på 30 år. Men fokuset er det same: Vi skal skape Helse, Miljø og Livskvalitet -  for alle.

Alt arbeidet i NaKuHel er forankra i den salutogene helsemodellen. Salutogenese tyder helsa sitt opphav, og handlar dermed om å identifisere dei faktorane som fremja god helse.  

 

Å bli medviten om eigne talent og dugleiker er sentralt. Likeeins å auke fokuset på kva det er som må til for at vi skal kunne leve så fullverdige liv som mogleg. Det salutogene handlar fyrst og fremst om det å kjenne at ting heng saman - at det vi opplever gjennom livet er forståeleg, handterbart, og at det gir meining. Oppleving av samanheng  er dermed målet - medan opplevingar og aktivitetar i natur og kultur er framgangsmåten. 

Livsgnist

Glede

&

Grøde

bottom of page